SKLEP O NEUSPELEM KANDIDACIJSKEM POSTOPKU ZA KANDIDIRANJE ZA FUNKCIJO DEKANA_JE UL AGRFT IN PODALJŠANJE ROKA

Volilna komisija UL AGRFT ugotavlja, da na podlagi sklepa Senata UL AGRFT z dne 27. 2. 2023, o začetku postopka za izvolitev dekanje_a UL AGRFT, ni bila v roku oddana nobena kandidatura za funkcijo dekana_nje UL AGRFT.

Rok za oddajo kandidatur za funkcijo dekanje_a se zato podaljša za 30 dni, to je do 29. 4. 2023.

Upoštevane bodo kandidature, ki bodo oddane v roku za oddajo kandidatur in med delovnim časom v tajništvo UL AGRFT ali oddane priporočeno po pošti na naslov UL AGRFT, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana najkasneje zadnji dan za oddajo kandidatur, to je 29. 04. 2023. Kandidat_ka vloži prijavnico h kandidaturi sam_a.

V primeru, da po izteku tega roka kandidacijski postopek ni uspešno končan, Senat UL AGRFT sprejme sklep o ponovitvi celotnega postopka.

Celoten sklep najdete tukaj.

Skip to content