MEDNARODNO SODELOVANJE

AGRFT se v mednarodni prostor vključuje s svojo izobraževalno, umetniško in raziskovalno dejavnostjo ter je članica pomembnih mednarodnih strokovnih združenj, kot so Fédération internationale pour la recherche théâtrale – International Federation for Theatre Research (FIRT/IFTR), European League of Institutes of the Arts (ELIA), Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision – International Association of Schools of Cinema and Television (CILECT) idr.

Mednarodno sodelovanje poteka preko obiskov tujih študentov in osebja ter gostovanj študentov in osebja AGRFT na tujih partnerskih institucijah, gostovanj na številnih gledaliških in filmskih festivalih, kjer akademija predstavlja dosežke lastnega umetniškega dela, ter v okviru raziskovalnih programov in projektov, v katere so vključeni pedagogi. Stalnica v pedagoškem procesu akademije so tudi gostovanja priznanih tujih pedagogov, raziskovalcev, strokovnjakov in umetnikov s področja dramskih umetnosti ter filma in televizije.

Mednarodna pisarna

Pia Mikolič, vodja službe za mednarodno sodelovanje in odnose z javnostmi
is.jl1701756284-inu.1701756284tfrga1701756284@lano1701756284itanr1701756284etni1701756284
soba T406

Vsa vprašanja v zvezi z mednarodnim sodelovanjem pošljite na is.jl1701756284-inu.1701756284tfrga1701756284@lano1701756284itanr1701756284etni1701756284.

Oddelčni koordinatorji

Za 1. in 2. stopnjo:
– prof. dr. Tomaž Toporišič za področje dramaturgije in scenskih umetnosti
– prof. Tomaž Gubenšek za področje gledališča in radia
– doc. dr. Polona Petek za področje filma in televizije

Za 3. stopnjo:
mentor doktorskega študenta

Erasmus+

Največ mednarodnih mobilnosti študentov in osebja poteka preko programa Erasmus+, v okviru katerega AGRFT sodeluje s 30 tujimi institucijami.

Seznam partnerskih institucij v programu Erasmus+

Vrste mobilnosti v programu Erasmus+

Erasmus+ mobilnost študentov za študij

Erasmus+ mobilnost študentov za študij je dolgoročna mobilnost (v trajanju od 2 do 12 mesecev), namenjena študentom 1., 2. in 3. stopnje. Udeležencem omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo na eni od tujih visokošolskih institucij, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.

Erasmus+ mobilnost študentov za praktično usposabljanje

Erasmus+ mobilnost študentov za praktično usposabljanje je dolgoročna mobilnost (v trajanju od 2 do 12 mesecev), namenjena študentom 1., 2. in 3. stopnje ter mladim diplomantom vseh treh stopenj v obdobju do enega leta po zaključku študija. Udeleženci lahko prakso opravljajo pri katerikoli javni ali zasebni organizaciji v državah programa Erasmus+.

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov je možna za namen študija in/ali praktičnega usposabljanja ter je namenjena samo študentom 3. stopnje (v primeru prakse pa tudi mladim doktorantom v obdobju do enega leta po zaključku študija). Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 5 do največ 30 dni.

Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje (in usposabljanje)

Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje (in usposabljanje) je namenjena pedagoškemu osebju in lahko poteka na eni od tujih visokošolskih institucij, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 2 do največ 60 dni, pri čemer mora mobilnost za poučevanje zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden, mobilnost za poučevanje v kombinaciji z usposabljanjem pa vsaj 4 ure poučevanja na teden.

Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje

Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje je namenjena predvsem nepedagoškemu osebju in lahko poteka na katerikoli javni ali zasebni organizaciji v državah programa Erasmus+. Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 2 do največ 60 dni.

Druge oblike mednarodnega sodelovanja

Aktivno mednarodno povezovanje in sodelovanje poteka tudi na osnovi drugih sporazumov, ki jih je UL sklenila s tujimi univerzami oz. AGRFT s tujimi umetniškimi akademijami in fakultetami.

Seznam partnerskih institucij AGRFT
 • Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu
 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
 • Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
 • Akademija umetnosti Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu
 • Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini
 • Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli
 • Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo
 • Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
 • Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
 • Fakultet za dramski umetnosti Univerziteta Sv. Kiril in Metodij, Skopje

Vtisi z mobilnosti

Erasmus+ študijska izmenjava, Danska, 2022/2023 (Lucija Ostan Vejrup)
Erasmus+ praktično usposabljanje, Nemčija, 2022/2023 (Brina Jenček)
Erasmus+ praktično usposabljanje, Danska, 2022/2023 (Reni Babič)

AKTUALNI RAZPISI

za študente

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2024.

Prijavo na razpis lahko doktorski študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 5. 2024.

Mobilnost je omejena na najmanj 5 zaporednih in največ 30 dni.

Mobilnost za namen študija je možna na tujih visokošolskih institucijah, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.
Prijavi za študijsko izmenjavo je treba priložiti plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije, in študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), ki ga izpolnite in podpišete vi ter institucija gostiteljica.

Mobilnost za namen praktičnega usposabljanja je možna pri katerikoli organizaciji v državah programa Erasmus+.
Prijavi za prakso je treba priložiti študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships), ki ga izpolnite in podpišete vi ter institucija gostiteljica.
Na prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij 3. stopnje, vendar morajo prijavo na ta razpis oddati še pred zaključkom študija in s prakso zaključiti v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej).

Na razpis se prijavite preko e-prijave v portalu VIS, ki jo ustrezno izpolnite in ji priložite zahtevane priloge.

Po pregledu dokumentacije bo mednarodna pisarna na študijskem sporazumu priskrbela podpis Erasmus+ koordinatorja in vam vrnila z vseh strani podpisani dokument, vaše prijavne dokumente pa bo posredovala na UL, ki vam bo poslala nadaljnja navodila in uredila dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno dotacijo.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ kratkoročne doktorske mobilnosti v 2023/2024
Študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za študij (Guidelines – LA for Studies)
Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za praktično usposabljanje (Guidelines – LA for Traineeships)

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2023/2024 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2024.

Prijavo na razpis lahko študenti_ke oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 27. 6. 2024.

Vse informacije se nahajajo v besedilu razpisa, ključne informacije pa so povzete tudi v predstavitvi razpisa.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2023/2024
Predstavitev razpisa za Erasmus+ praktično usposabljanje 2023/2024
Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za praktično usposabljanje (Guidelines – LA for Traineeship)

za osebje

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v regijah 13 in 14 ter tretjih državah z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na tujih visokošolskih institucijah v upravičenih državah, to so vse države izven programa Erasmus+ razen tiste, kjer UL izvaja mobilnosti v okviru Erasmus+ Mednarodne kreditne mobilnosti (izvzete so torej vse države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija, Turčija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Ukrajina, Maroko, Rusija, Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Kazahstan, Avstralija, Etiopija, Južna Afrika, Mauritius, Niger, Tanzanija, Uganda, Argentina in Brazilija). Pogoj za izvedbo mobilnosti v tretji državi je sklenjen sporazum s konkretno visokošolsko institucijo.
Na razpis se lahko prijavijo tudi zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz upravičenih držav, ki so aktivni na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih AGRFT povabi z namenom opravljanja pedagoške dejavnosti.

Mobilnost je omejena na najmanj 5 zaporednih dni in financirana za največ 30 dni (oz. 60 dni za tiste, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije). Pedagog_inja lahko izvede več mobilnosti (do skupne vsote 30 oz. 60 dni), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost; za vsako mobilnost mora oddati ločeno prijavo.

Prijave na razpis so možne do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 8. 2024.

Predpogoj za prijavo je sklenjen medinstitucionalni sporazum med AGRFT in tujo visokošolsko institucijo.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1701756284-inu.1701756284tfrga1701756284@lano1701756284itanr1701756284etni1701756284. Pogoj za oddajo prijave je že sklenjen sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja), ki se priloži prijavi, in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v regijah 13 in 14 ter tretjih državah 2023/2024
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje (Staff mobility agreement for teaching)
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje (Staff mobility agreement for teaching and training)

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen usposabljanja z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2024.

Prijavo na razpis lahko zaposleni na nepedagoških delovnih mestih (plačni skupini H in J) oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 10. 6. 2024.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na katerikoli visokošolski instituciji ali katerikoli drugi javni ali zasebni organizaciji, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, v državah programa Erasmus+, to so vse države članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Mobilnost je omejena na najmanj 2 zaporedna dneva in financirana za največ 5 dni. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem dejavnosti v tujini in/ali 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu mobilnosti. Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

Zaposleni lahko v okviru tega razpisa prejme eno Erasmus+ STT finančno dotacijo, posameznega usposabljanja na isti instituciji v tujini pa se hkrati lahko udeležita največ dva zaposlena z AGRFT.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1701756284-inu.1701756284tfrga1701756284@lano1701756284itanr1701756284etni1701756284. Pogoj za oddajo prijave je že sklenjen Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja, ki se priloži prijavi, in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen usposabljanja 2023/2024
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za usposabljanje (Staff mobility agreement for training)

Pretekli razpisi se nahajajo na strani Razpisi pod naslovom Arhiv razpisov.

Skip to content