MEDNARODNO SODELOVANJE

AGRFT se v mednarodni prostor vključuje s svojo izobraževalno, umetniško in raziskovalno dejavnostjo ter je članica pomembnih mednarodnih strokovnih združenj, kot so Fédération internationale pour la recherche théâtrale – International Federation for Theatre Research (FIRT/IFTR), European League of Institutes of the Arts (ELIA), Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision – International Association of Schools of Cinema and Television (CILECT) idr.

Mednarodno sodelovanje poteka preko obiskov tujih študentov in osebja ter gostovanj študentov in osebja AGRFT na tujih partnerskih institucijah, gostovanj na številnih gledaliških in filmskih festivalih, kjer akademija predstavlja dosežke lastnega umetniškega dela, ter v okviru raziskovalnih programov in projektov, v katere so vključeni pedagogi. Stalnica v pedagoškem procesu akademije so tudi gostovanja priznanih tujih pedagogov, raziskovalcev, strokovnjakov in umetnikov s področja dramskih umetnosti ter filma in televizije.

Za mednarodno sodelovanje na AGRFT skrbijo:

Mednarodna pisarna
Pia Mikolič, vodja službe za mednarodno sodelovanje in odnose z javnostmi
is.jl1675280825-inu.1675280825tfrga1675280825@lano1675280825itanr1675280825etni1675280825
soba T406

Koordinatorji za mednarodno sodelovanje
red. prof. Tomaž Gubenšek za področje gledališča in radia
red. prof. mag. Žanina Mirčevska za področje dramaturgije in scenskih umetnosti
doc. dr. Polona Petek za področje filma in televizije

Erasmus+

Največ mednarodnih mobilnosti študentov in osebja poteka preko programa Erasmus+, v okviru katerega AGRFT sodeluje s 26 tujimi institucijami.

Seznam partnerskih institucij v programu Erasmus+

Vrste mobilnosti v programu Erasmus+

Erasmus+ mobilnost študentov za študij

Erasmus+ mobilnost študentov za študij je dolgoročna mobilnost (v trajanju od 2 do 12 mesecev), namenjena študentom 1., 2. in 3. stopnje. Udeležencem omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo na eni od tujih visokošolskih institucij, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.

Erasmus+ mobilnost študentov za praktično usposabljanje

Erasmus+ mobilnost študentov za praktično usposabljanje je dolgoročna mobilnost (v trajanju od 2 do 12 mesecev), namenjena študentom 1., 2. in 3. stopnje ter mladim diplomantom vseh treh stopenj v obdobju do enega leta po zaključku študija. Udeleženci lahko prakso opravljajo pri katerikoli javni ali zasebni organizaciji v državah programa Erasmus+.

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov je možna za namen študija in/ali praktičnega usposabljanja ter je namenjena samo študentom 3. stopnje (v primeru prakse pa tudi mladim doktorantom v obdobju do enega leta po zaključku študija). Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 5 do največ 30 dni.

Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje (in usposabljanje)

Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje (in usposabljanje) je namenjena pedagoškemu osebju in lahko poteka na eni od tujih visokošolskih institucij, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 2 do največ 60 dni, pri čemer mora mobilnost za poučevanje zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden, mobilnost za poučevanje v kombinaciji z usposabljanjem pa vsaj 4 ure poučevanja na teden.

Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje

Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje je namenjena predvsem nepedagoškemu osebju in lahko poteka na katerikoli javni ali zasebni organizaciji v državah programa Erasmus+. Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 2 do največ 60 dni.

Druge oblike mednarodnega sodelovanja

Aktivno mednarodno povezovanje in sodelovanje poteka tudi na osnovi drugih sporazumov, ki jih je UL sklenila s tujimi univerzami oz. AGRFT s tujimi umetniškimi akademijami in fakultetami.

Seznam partnerskih institucij AGRFT
 • Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu
 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
 • Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
 • Akademija umetnosti Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu
 • Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini
 • Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli
 • Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo
 • Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
 • Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
 • Fakultet za dramski umetnosti Univerziteta Sv. Kiril in Metodij, Skopje

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v študijskem letu 2023/2024

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ študijske izmenjave za študijsko leto 2023/2024 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2024.

Na razpis se prijavite preko e-prijave v portalu VIS (zavihek Mednarodne izmenjave), ki jo ustrezno izpolnite in ji priložite zahtevani prilogi (potrdilo o opravljenih obveznostih in motivacijsko pismo). Izpolnjeno prijavo izvozite (v PDF) in jo skupaj z obema prilogama pošljite mednarodni pisarni na is.jl1675280825-inu.1675280825tfrga1675280825@lano1675280825itanr1675280825etni1675280825.

Rok za oddajo prijav je sreda, 25. 1. 2023, do 12. ure.

POMEMBNO: Za oddano prijavo šteje posredovanje prijavnice in prilog v mednarodno pisarno (po e-pošti) do navedenega roka. Prijave, ki bodo oddane le na portalu VIS, ne pa tudi posredovane na e-naslov mednarodne pisarne, ne bodo upoštevane.

Kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti najpozneje do 15. 2. 2023.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v 2023/2024
Študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za študij (Guidelines – LA for Studies)

Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v študijskem letu 2022/2023

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2022/2023 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023.

Prijavo na razpis lahko študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2023.

Postopek za prijavo:
1. Preberete besedilo razpisa.
2. Poiščete delodajalca in se dogovorite za točen termin ter obseg (vsebino) prakse.
3. Vi in delodajalec izpolnite študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships) in ga podpišete ter posredujete mednarodni pisarni na is.jl1675280825-inu.1675280825tfrga1675280825@lano1675280825itanr1675280825etni1675280825.
3. Mednarodna pisarna priskrbi podpis Erasmus+ koordinatorja in vam vrne z vseh strani podpisani dokument.
4. Izpolnite dokument Prijavni obrazec in tabelo Prijave članic, napišete motivacijsko pismo in s portala VIS izvozite potrdilo o vpisu.
5. Vseh 5 dokumentov pošljete na is.jl1675280825-inu.1675280825tfrga1675280825@lano1675280825itanr1675280825etni1675280825 (Zadeva: Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za praktično usposabljanje 2022/2023).

POMEMBNO: UL je naknadno sprejela odločitev, da se financiranje praktičnega usposabljanja iz tega razpisa omeji na največ 5 mesecev na študenta_ko in v š. l. 2022/2023 na eno mobilnost na študenta_ka (bodisi študijsko izmenjavo bodisi praktično usposabljanje).

Mednarodna pisarna AGRFT bo vaše prijavne dokumente posredovala na UL, ki vam bo poslala nadaljnja navodila in uredila dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno dotacijo.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2022-2023
Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za praktično usposabljanje (Guidelines – LA for Traineeships)
Prijavni obrazec (Erasmus+ praksa 2022-2023)
Prijave članic (Erasmus+ praksa 2022-2023)

Razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse z upravičenim obdobjem izvajanja od 14. 2. 2022 do 31. 5. 2023.

Prijavo na razpis lahko doktorski študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 5. 2023.

Mobilnost je omejena na najmanj 5 zaporednih in največ 30 dni.

Mobilnost za namen študija je možna na tujih visokošolskih institucijah, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.
Prijavi za študijsko izmenjavo je treba priložiti plan raziskovanja, ki ga predhodno potrdi mentor, in študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), ki ga izpolnite in podpišete vi ter institucija gostiteljica.

Mobilnost za namen praktičnega usposabljanja je možna pri katerikoli organizaciji v državah programa Erasmus+.
Prijavi za prakso je treba priložiti študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships) in izjavo mentorja, da soglaša z vsebino prakse, opredeljeno v študijskem sporazumu.
Na prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij 3. stopnje, vendar morajo prijavo na ta razpis oddati še pred zaključkom študija in s prakso zaključiti v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej).

Na razpis se prijavite preko e-prijave v portalu VIS (zavihek Mednarodne izmenjave), ki jo ustrezno izpolnite in ji priložite zahtevani prilogi. Izpolnjeno prijavo izvozite (v PDF) in jo skupaj z obema prilogama pošljite mednarodni pisarni na is.jl1675280825-inu.1675280825tfrga1675280825@lano1675280825itanr1675280825etni1675280825 (Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost dr. študentov z namenom študija in/ali prakse).

Po pregledu dokumentacije bo mednarodna pisarna na študijskem sporazumu priskrbela podpis Erasmus+ koordinatorja in vam vrnila z vseh strani podpisani dokument, vaše prijavne dokumente pa bo posredovala na UL, ki vam bo poslala nadaljnja navodila in uredila dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno dotacijo.

DOKUMENTI
Razpis za kratkoročne dr. mobilnosti Erasmus v štud. letu 2021-2022
Obvestilo o podaljšanju dr. mobilnosti (6. 9. 2022)
Študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za študij (Guidelines – LA for Studies)
Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za praktično usposabljanje (Guidelines – LA for Traineeships)

Razpis za Erasmus+ mobilnost pedagoškega osebja v študijskem letu 2022/2023 – Švica in Velika Britanija

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.

Prijavo na razpis lahko pedagogi oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 9. 2023.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na tujih visokošolskih institucijah v Švici ali Veliki Britaniji, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. Na razpis se lahko prijavijo tudi zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij v Švici ali Veliki Britaniji, ki so aktivni na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih AGRFT povabi z namenom opravljanja pedagoške dejavnosti.

Mobilnost je omejena na najmanj 2 zaporedna dneva in financirana za največ 5 dni. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem dejavnosti v tujini in/ali 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu mobilnosti. Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1675280825-inu.1675280825tfrga1675280825@lano1675280825itanr1675280825etni1675280825. Pogoj za oddajo prijave je že sklenjen Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja), ki se priloži prijavi, in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) – Švica in VB
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje (Staff mobility agreement for teaching)
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje (Staff mobility agreement for teaching and training)

Razpis za Erasmus+ mobilnost nepedagoškega osebja v študijskem letu 2022/2023 – Švica in Velika Britanija

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen usposabljanja z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.

Prijavo na razpis lahko zaposleni oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 9. 2023.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na katerikoli javni ali zasebni organizaciji v Švici ali Veliki Britaniji, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Mobilnost je omejena na najmanj 2 zaporedna dneva in financirana za največ 5 dni. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem dejavnosti v tujini in/ali 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu mobilnosti. Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1675280825-inu.1675280825tfrga1675280825@lano1675280825itanr1675280825etni1675280825. Pogoj za oddajo prijave je že sklenjen Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja, ki se priloži prijavi, in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen usposabljanja – Švica in VB
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za usposabljanje (Staff mobility agreement for training)

Razpisi za študijske izmenjave v okviru mrež AEN, MAUI in REARI-RJ v študijskem letu 2023/2024

Univerza v Ljubljani je objavila razpise za študijske izmenjave v študijskem letu 2023/2024 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija).

Rok za prijavo je 7. 2. 2023. Prijave zbira Služba za mednarodno sodelovanje UL na is.jl1675280825-inu@1675280825eciff1675280825o.nre1675280825tni1675280825.

Več informacij najdete v besedilih razpisov in na spletnih straneh:
AEN: http://www.aen-online.com/
MAUI: http://www.midamericauniversities.org/
REARI-RJ: https://utrecht-network.org/co-operation/reari-rj-brasil/

DOKUMENTI
Razpis AEN 2023/2024
Prijava AEN 2023/2024
Razpis MAUI 2023/2024
Prijava MAUI 2023/2024
Razpis REARI-RJ 2023/2024
Prijava REARI-RJ 2023/2024

Razpis Študentski individualni raziskovalni projekti (ŠIRP) za študijsko leto 2022/2023

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2022/2023.

Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 28. 7. 2023, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta na eni od članic zveze EUTOPIA.

Več informacij lahko najdete na spletni strani UL.

Prijave in koordinacijo vodi Služba za mednarodno sodelovanje UL. Za več informacij se lahko obrnete na is.jl1675280825-inu@1675280825fonre1675280825tni1675280825.

DOKUMENTI
Razpis ŠIRP
Obrazec Project and mobility plan
Obrazec Project and mobility report