Tretja stopnja

Humanistika in družboslovje

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje traja 4 leta (240 ECTS) in omogoča pridobitev znanstvenega naziva doktor/doktorica znanosti. V okviru programa UL AGRFT koordinira 2 področji:

Študiji scenskih umetnosti

Doktorski študij na področju Študiji scenskih umetnosti pomeni nadaljevanje in poglobitev drugostopenjskega študija Dramaturgija in scenske umetnosti. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov, raziskovalcev, teoretikov, piscev in kritikov ter pedagoških delavcev s področja scenskih umetnosti. Področje študijev scenskih umetnosti ponuja možnost sodobnega študijskega in raziskovalnega pristopa tako k tradicionalnim dramskogledališkim in dramskoteoretskim ter gledališkozgodovinskim in gledališkoteoretskim temam kot tudi k novim teoretskim poljem, ki jih odpirajo t. i. »performing arts studies«. Med njimi so v ospredju koncepti performativnosti v širšem in reprezentacije v ožjem smislu, politike produkcije in recepcije v scenskih umetnostih, estetike performativnega in performansa, analize predstave in njenih strukturnih elementov, raziskave antropoloških problemov in medkulturnih križanj v sodobnih scenskih praksah, študiji konkretnih primerov sodobnih (slovenskih in tujih) scenskih praks, njihovega dokumentiranja in zgodovinjenja ipd. Doktorski študij je usmerjen tudi v odkrivanje novih socialnih, družbenih in tehnoloških povezav v sodobnih scenskih umetnostih, kar dosega z metodološkim kombiniranjem različnih družboslovnih in humanističnih disciplin.

Filmski in televizijski študiji

Doktorski študij na področju Filmski in televizijski študiji je zasnovan kot nadgradnja in poglobitev drugostopenjskega študija Filmski in televizijski študiji. Njegov cilj je izobraževanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov, raziskovalcev, teoretikov, piscev in kritikov ter pedagoških delavcev na področju filmskih in televizijskih študijev. Doktorski študij na področju Filmski in televizijski študiji oblikuje vrhunske strokovnjake, usposobljene za mednarodno primerljivo delovanje na tem področju, v ospredje postavlja vprašanja recepcije, estetike, psihologije, sociologije, ekonomije in politike s posebnim poudarkom na dokumentiranju in zgodovinjenju sodobnega (zlasti domačega) filmskega in televizijskega prostora, čedalje pomembnejše pa postaja tudi kritično raziskovanje povezav med avdiovizualnimi mediji in novimi tehnologijami, zlasti eksplozivno rastočih novih sistemov distribucije in prikazovanja avdio-vizualnih vsebin na tradicionalnih in novih nosilcih. Doktorski študij je usmerjen tudi v premoščanje vrzeli med teorijo in prakso, kar dosega z metodološkim kombiniranjem klasičnih in najnovejših teorij filma in televizije, humanističnih in družboslovnih disciplin z neposrednim uvidom v ustvarjalne procese na področju filma in televizije.

Predstavitveni zbornik študijskega programa Humanistika in družboslovje 2024/2025
Soglasje predvidenega mentorja – Humanistika in družboslovje

Seznam potencialnih mentorjev:
doc. dr. Blaž Lukan (študiji scenskih umetnosti)
prof. dr. Aldo Milohnić (študiji scenskih umetnosti)
prof. dr. Barabara Orel (študiji scenskih umetnosti)
doc. dr. Polona Petek (filmski in televizijski študiji)
prof. dr. Tomaž Toporišič (študiji scenskih umetnosti)

Umetnost

Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost traja 4 leta (240 ECTS) in omogoča pridobitev umetniškega naziva doktor/doktorica umetnosti. V okviru programa UL AGRFT koordinira 4 področja: gledališče, radio, film in televizija.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost na področjih gledališča, radia, filma in televizije vsebuje študij in umetniško delovanje študenta v uprizoritvenih ali avdiovizualnih umetnostih (gledališče, radio, film, televizija, vključno z intermedialnimi umetnostmi in umetnostmi v novih medijih). Doktorski študent v razponu med praktičnim umetniškim delom in paralelno teoretsko refleksijo in avtorefleksijo izvaja ter preučuje različne prakse uprizoritvenih umetnosti s poudarkom na razumevanju konteksta, pomena in smisla. Razume, preučuje in izvaja prakse uprizoritvenih in avdiovizualnih umetnosti ter umetniško raziskuje meje in možnosti intermedialnosti. Doktorski študent umetnosti na področjih gledališča, radia, filma in televizije se prek refleksije in problematizacije obstoječih in znanih umetniških postopkov usposobi za kritično presojo in oblikuje individualno metodo umetniškega raziskovanja. Utrdi uporabo znanstvenega aparata pri analizi umetnosti, pridobi zmožnost metodološke avtorefleksije ter zna samostojno uporabiti sposobnost zaznave in artikulacije različnih umetniških konceptov, jih kritiško in teoretsko reflektirati ter aplicirati na lastno umetniško ustvarjanje in raziskovanje.

Gledališče

Tretjestopenjski študij na področju Gledališče ponuja doktorandom poglobljeno umetniško raziskovanje različnih segmentov uprizoritvenih umetnosti (režija, igra, kostumografija, scenografija, dramsko pisanje in pisanje za različne scenske umetnosti, govor, gib, aplikativne scenske umetnosti itd.). Sodobne uprizoritvene umetnosti prestopajo tradicionalne delitve, iščejo povezave med praktičnim in teoretičnim raziskovanjem, reflektirajo svoje lastno ustvarjalno polje, problematizirajo svoj odnos do realnosti in umetniških institucij, izumljajo izvirne načine za umeščanje umetnosti v aktualno družbeno tkivo, z uporabo tehnologije, znanosti in novih metodologij širijo polje sodobne umetnosti, preizkušajo nove oblike avtorstva in nove modele sodelovanja.

Radio

Doktorandi skozi študij na področju Radio razvijajo in izboljšujejo sposobnost analize, interpretacije in evalvacije sodobnih teorij na področju zvočne umetnosti, praks in metodologij dela. Uporabljajo in vključujejo prakso in teorijo v svoje avtorsko delo, pri čemer razumejo svojo lastno aktivnost skozi raziskovanje in vaje ter jo postavljajo v širši kontekst umetniške produkcije. Znajo posredovati in artikulirati svoje ideje, obvladujejo in uspešno kanalizirajo avtorsko kreativnost ter stremijo k stalnemu revolucioniranju postopkov svojega dela. Umetniško raziskovanje na področju radijske umetnosti dovoljuje preizpraševanje komunikacijskih modelov radia skozi zvok, glas, glasbo, jezik in njegovo govorno realizacijo, ki sestavljajo konstitutivne elemente strukture umetniškega dela.

Film

Doktorski študij na področju Film vsebuje študij in umetniško delovanje študenta v umetniškem filmu, a ne nujno izključevaje intermedialno umetnost. Doktorski študent v razponu med praktičnim umetniškim delom in paralelno teoretsko refleksijo ter avtorefleksijo izvaja in preučuje različne prakse filmske umetnosti s poudarkom na razumevanju konteksta, pomena in smisla ter razume, preučuje in izvaja prakse filmske umetnosti v kontekstih, kot so fikcionalnost, stereotipije, originalnost, filmičnost, filozofija filma in televizije, ontološka avtentičnost, kinestezija, sinestezija in narativni stili (primitivni, klasični, modernistični). Praktično filmsko delo je vezano na zelo zahtevno filmsko formo (na primer razvoj in izvedba celovečernega filma, praviloma v profesionalni produkciji izven UL AGRFT).

Televizija

Doktorski študij na področju Televizija vsebuje študij in umetniško delovanje študenta v avdiovizualni umetnosti s poudarkom na televizijskih zvrsteh, a ne nujno izključevaje intermedialno umetnost (npr. z navezavami na gledališko ali glasbeno umetnost). Doktorski študent v razponu med praktičnim umetniškim delom in paralelno teoretsko refleksijo ter avtorefleksijo izvaja in preučuje različne televizijske prakse s poudarkom na razumevanju konteksta, pomena in smisla ter razume, preučuje in izvaja prakse televizijske umetnosti v kontekstih, kot so fikcionalnost, stereotipije, originalnost, filmičnost, filozofija filma in televizije, ontološka avtentičnost, kinestezija, sinestezija in narativni stili (primitivni, klasični, modernistični). Praktično televizijsko delo je vezano na zelo zahtevno televizijsko formo (npr. razvoj in izvedba televizijske nadaljevanke/nanizanke v nekaj delih, praviloma v profesionalni produkciji izven UL AGRFT).

Predstavitveni zbornik študijskega programa Umetnost 2024/2025
Soglasje predvidenega mentorja – Umetnost

Seznam potencialnih mentorjev:
prof. mag. Žanina Mirčevska (gledališče, radio)
prof. Igor Šmid (televizija)
izr. prof. Simon Tanšek (film, televizija)


UL cenik storitev za študente

Skip to content