Druga stopnja

Dramaturgija in scenske umetnosti

Študijski program traja dve leti (120 ECTS) in je zasnovan kot kombinacija teoretskih in praktičnih vsebin, ki študentu omogočajo pridobitev kompetenc za samostojno dramaturško, raziskovalno in umetniško delovanje. V programu so v smiselno celoto povezana tradicionalna gledališka znanja in sodobna dognanja v polju študijev scenskih umetnosti, študent pa dobi zanesljiv vpogled tudi v druga umetniška področja in množične medije.

Dramaturgija in scenske umetnosti, 2. stopnja (2023-2024)

Dramska igra

Študijski program traja eno leto (60 ECTS), sestavljajo pa ga štiri smeri: Dramska igra, Umetniška beseda, Gledališko petje in Igra z lutko. Študij odpira možnosti za posameznikovo ali skupinsko raziskavo igralskih potencialov, s čimer vzpostavlja področja za trasiranje umetniške vizije in zvez z njeno realizacijo, ter raziskuje nove tendence in teorije uprizoritvenih umetnosti in svoje teoretične postavke sistematično preverja s praktičnim izvajanjem projektov.

Dramska igra, 2. stopnja (2023-2024)

Filmski in televizijski študiji

Študijski program traja dve leti (120 ECTS) in ponuja vsebine, ki bodočemu magistrantu omogočajo temeljito poznavanje sektorja avdio-vizualnih medijev in vsebin tako iz izhodišča umetnosti kot s psihološko-, sociološko-, ekonomsko- in upravno-političnega vidika. Pridobljene kompetence omogočajo kakovostno poklicno dejavnost na področju AV-politike in menedžmenta, publicistike in kritike ter uredniških nalog vseh vrst. Temeljna značilnost programa je povezovanje praktičnega poznavanja umetniške prakse z izčrpnim poznavanjem znanstvenih raziskav in teorij o hitrorastočem AV-sektorju.

Filmski in televizijski študiji, 2. stopnja (2023/2024)

Filmsko in televizijsko ustvarjanje

Študijski program traja dve leti (120 ECTS) in ponuja šest smeri: Filmska režija, Televizijska režija, Montaža, Snemanje, Scenaristika in Produkcija. Temeljni cilj programa je, da bodo magistranti skladno z izbrano smerjo študija usposobljeni za umetniško in strokovno delo pri izvedbi najzahtevnejših avdio-vizualnih del. Program temelji na umetniški, ustvarjalni in praktični zasnovi, pripravi in izvedbi umetniških (magistrskih, študijskih) del; pri tem nadaljuje prvostopenjski program Film in televizija s poudarkom na samostojnem umetniškem ustvarjanju.

Filmsko in televizijsko ustvarjanje, 2. stopnja (2023-2024)

Gledališka in radijska režija

Študijski program traja eno leto (60 ECTS), sestavljata ga smeri Gledališka režija in Radijska režija. Študent spozna oblikovanje in specifikacijo konkretnega uprizoritvenega načrta (realizacija vizualnih avtorskih načrtov in skic, dogovor o tehnični realizaciji, določitev igralske zasedbe) ter se nauči strateškega odločanja in komunikacije (s soavtorji, soustvarjalci, producenti ter strokovnimi in tehničnimi sodelavci) na več ravneh pred realizacijo na gledališkem ali radijskem področju.

Gledališka in radijska režija, 2. stopnja (2023-2024)

Oblike govora

Študijski program traja dve leti (120 ECTS), sestavljata ga smeri Govorno sporočanje in Oblikovanje govorjenih besedil. V predmetniku zajete vsebine nudijo študentom znanja o temeljnih zakonitostih govora, posebnostih slovenskega govorjenega jezika, umetniškem in neumetniškem govoru ter teoretične in praktične napotke za pripravo na govorno sporočanje v različnih okoliščinah. Študenti se med študijem seznanijo tudi s temeljnimi načeli znanstvenega raziskovanja govorjenega jezika in oblikovanjem (pisnih) strokovnih besedil na temo govora. Študij omogoča pridobitev kompetenc za samostojno delo na področju govorne komunikacije v slovenskem medijskem, kulturnem in strokovno-znanstvenem prostoru, učiteljem pa nudi strokovna izhodišča za učinkovitejše govorno nastopanje v pedagoškem procesu.

Oblike govora, 2. stopnja (2023-2024)

Scensko oblikovanje

Študijski program traja dve leti (120 ECTS) in ima dve smeri: Scenografija in Kostumografija. Namenjen je umetniškemu in strokovnemu izobraževanju študentov, ki so že dokončali prvo stopnjo študija na umetniških akademijah ali podobnih visokošolskih programih in bi želeli nadaljevati svoje umetniško delo na področju oblikovanja scene, kostumov, svetlobe pri raznolikih sodobnih uprizoritvah. Program omogoča pridobitev teoretičnih in predvsem tudi praktičnih izkušenj, zasnovan pa je individualno na podlagi kandidatove dodiplomske izobrazbe, nadarjenosti in predlagane magistrske teme.

Scensko oblikovanje, 2. stopnja (2023-2024)

Umetnost giba

Študijski program traja dve leti (120 ECTS) in ga sestavljata dve smeri: Umetnost giba ter Gib v prostoru (raz-gibani prostor). Program je vsebinsko raznolik, hkrati pa z vidika upoštevanja novejših spoznanj stroke oblikovan medpredmetno. Možnost izobraževanja ponuja tako plesno-gledališkim praktikom kot bodočim teoretikom plesa in gledališča ter akterjem z drugih umetniških področij, ki v umetnosti giba prepoznajo možnosti povezovanja z vedno novimi oblikami in vsebinami.

Umetnost giba, 2. stopnja (2023-2024)

Skip to content