Druga stopnja

Dramska igra

Študijski program traja eno leto (60 ECTS) in odpira možnosti za posameznikovo ali skupinsko raziskavo igralskih potencialov in s tem vzpostavljajo področja za trasiranje umetniške vizije in zvez z njeno realizacijo. Študij, ki ga sestavljajo štiri smeri (Dramska igra, Umetniška beseda, Gledališko petje in Igra z lutko), raziskuje nove tendence in teorije uprizoritvenih umetnosti in svoje teoretične postavke sistematično preverja s praktičnim izvajanjem projektov.

Dramaturgija in scenske umetnosti

Študijski program traja 2 leti (120 ECTS) in je zasnovan kot kombinacija teoretskih in praktičnih vsebin, ki študentu omogočajo pridobitev kompetenc za samostojno dramaturško, raziskovalno in umetniško delovanje. V programu so v smiselno celoto povezana tradicionalna gledališka znanja in sodobna dognanja v polju študijev scenskih umetnosti, študent pa dobi zanesljiv vpogled tudi v druga umetniška področja in množične medije.

Gledališka in radijska režija

Študijski program traja eno leto (60 ECTS), sestavljata ga smeri Gledališka režija in Radijska režija. Študent spozna oblikovanje in specifikacijo konkretnega uprizoritvenega načrta (realizacija vizualnih avtorskih načrtov in skic, dogovor o tehnični realizaciji, določitev igralske zasedbe). Nauči se strateškega odločanja in komunikacije (s soavtorji, soustvarjalci, producenti ter strokovnimi ter tehničnimi sodelavci) na več ravneh pred realizacijo na gledališkem ali radijskem področju.

Filmsko in televizijsko ustvarjanje

Študijski program traja dve leti (120 ECTS) in ponuja šest smeri študija: Filmsko režijo, Televizijsko režijo, Montažo, Snemanje, Scenaristiko in Produkcijo. Temeljni cilj programa je, da bodo magistri/magistrice skladno z izbrano smerjo študija usposobljeni za umetniško in strokovno delo pri izvedbi najzahtevnejših avdio-vizualnih del. Program temelji na umetniški, ustvarjalni in praktični zasnovi, pripravi in izvedbi umetniških (magistrskih, študijskih) del; pri tem nadaljuje prvostopenjski program Film in televizija s poudarkom na samostojnem umetniškem ustvarjanju.

Filmski in televizijski študiji

Magistrski program traja 2 leti (120 ECTS) in ponuja  vsebine, ki bodočemu diplomantu omogočajo temeljito poznavanje sektorja avdio vizualnih medijev in vsebin tako iz izhodišča umetnosti kot iz psihološko-, sociološko-, ekonomsko- in upravno-političnega vidika. Pridobljene kompetence omogočajo kakovostno poklicno dejavnost na področju AV-politike in menedžmenta, publicistike in kritike ter uredniških nalog vseh vrst. Temeljna značilnost programa je povezovanje praktičnega poznavanja umetniške prakse z izčrpnim poznavanjem znanstvenih raziskav in teorij o hitro rastočem AV-sektorju.

Oblike govora

V predmetniku zajete vsebine dveletnega programa (120 ECTS) nudijo študentom znanja o temeljnih zakonitostih govora, posebnostih slovenskega govorjenega jezika, umetniškem in neumetniškem govoru ter teoretične in praktične napotke za pripravo na govorno sporočanje v različnih okoliščinah. Študenti se med študijem seznanijo tudi s temeljnimi načeli znanstvenega raziskovanja govorjenega jezika in z oblikovanjem (pisnih) strokovnih besedil na temo govora. Študij omogoča pridobitev kompetenc za samostojno delo na področju govorne komunikacije v slovenskem medijskem, kulturnem in strokovno-znanstvenem prostoru, učiteljem pa nudi strokovna izhodišča za učinkovitejše govorno nastopanje  v pedagoškem procesu.

Scensko oblikovanje

Magistrski študijski program traja 2 leti (120 ECTS) in ima dve smeri Scenografija in Kostumografija. Namenjen je umetniškemu in strokovnemu izobraževanju  študentov, ki so že dokončali prvo stopnjo študija na umetniških akademijah ali podobnih visokošolskih programih in bi želeli nadaljevati svoje umetniško delo na področju oblikovanja scene, kostumov, svetlobe pri raznolikih sodobnih uprizoritvah. Program omogoča pridobitev teoretičnih in predvsem tudi praktičnih izkušenj, zasnovan je  individualno, na podlagi kandidatove dodiplomske izobrazbe, nadarjenosti in predlagane magistrske teme.

Umetnost giba

Študijski program traja dve leti (120 ECTS) in ga sestavljata dve smeri – Umetnost giba ter Gib v prostoru (raz-gibani prostor). Program je vsebinsko raznolik, hkrati pa z vidika upoštevanja novejših spoznanj stroke oblikovan medpredmetno in poleg plesno-gledališkim praktikom ponuja možnost izobraževanja še bodočim teoretikom plesa in gledališča ter akterjem z drugih umetniških področij, ki v umetnosti giba prepoznajo možnosti povezovanja z vedno novimi oblikami in vsebinami.