Prva stopnja

Dramska igra

Študijski program traja 4 leta (240 ECTS) in v svojem predmetniku združuje vsebine, ki bodočemu diplomantu omogočajo pridobitev kompetenc za kakovostni začetek samostojnega dela dramskega igralca v uprizoritvenem prostoru. Program je oblikovan tako, da uspešno povezuje specifičnost domačega kulturnega okolja in njegovo tradicijo s sodobnimi umetniškimi tokovi in praksami.

Dramaturgija in scenske umetnosti

Študijski program traja 3 leta (180 ECTS) in je zasnovan tako, da slušatelji na prvi stopnji študija dobijo vsa potrebna teatrološka znanja, ki jih usposabljajo za opravljanje praktičnih dramaturških opravil v gledaliških in sorodnih ustanovah, na radiu, pri filmu in televiziji, za teoretično-raziskovalno in arhivsko delo v gledaliških in njim sorodnih institucijah, ter osnovna znanja, ki so potrebna za pisanje različnih dramskih besedil, od umetniških besedil (različne dramske zvrsti) do drugih kritičnih in publicističnih člankov za strokovno javnost in množične medije.

Gledališka režija

Študijski program traja 4 leta (240 ECTS), v tem času študenti spoznajo zakonitosti režije v uprizoritvenih umetnostih, njeno strukturiranost, soočijo se s kriteriji, ki jih pred njih postavlja zahtevna, vsebinsko in formalno natančno strukturirana dramska partitura. Študentje poleg razvijanja samostojnega režijskega in uprizoritvenega koncepta razvijejo tudi čut za pravočasno interveniranje pri delu z igralci, prepoznajo načelo selekcije kot ustvarjalno načelo, naučijo se videti skladnost oz. neskladnost med zamišljenim in izvedenim in so sposobni kritično presojati ustvarjene rešitve.

Film in televizija

Študijski program traja tri leta (180 ECTS) in ponuja tri smeri študija: Filmska in televizijska režija, Filmsko in televizijsko snemanje ter Filmsko in televizijsko montažo. Diplomanti se soočajo z izzivi lastne ustvarjalnosti ter doseganja profesionalnih tehnoloških standardov. Skladno z izbrano smerjo študija se usposobijo za samostojno ustvarjalno in strokovno delo pri izvedbi dokumentarnega filma, igranega filma, televizijske drame, televizijskih oddaj različnih zvrsti in drugih oblik avdio-vizualnih del. Program je oblikovan tako, da omogoča tudi aktiven stik s profesionalnim avdio-vizualnim okoljem.