RAZPISI

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v študijskem letu 2023/2024

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ študijske izmenjave za študijsko leto 2023/2024 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2024.

Na razpis se prijavite preko e-prijave v portalu VIS (zavihek Mednarodne izmenjave), ki jo ustrezno izpolnite in ji priložite zahtevani prilogi (potrdilo o opravljenih obveznostih in motivacijsko pismo). Izpolnjeno prijavo izvozite (v PDF) in jo skupaj z obema prilogama pošljite mednarodni pisarni na is.jl1675282066-inu.1675282066tfrga1675282066@lano1675282066itanr1675282066etni1675282066.

Rok za oddajo prijav je sreda, 25. 1. 2023, do 12. ure.

POMEMBNO: Za oddano prijavo šteje posredovanje prijavnice in prilog v mednarodno pisarno (po e-pošti) do navedenega roka. Prijave, ki bodo oddane le na portalu VIS, ne pa tudi posredovane na e-naslov mednarodne pisarne, ne bodo upoštevane.

Kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti najpozneje do 15. 2. 2023.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v 2023/2024
Študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za študij (Guidelines – LA for Studies)

Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v študijskem letu 2022/2023

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2022/2023 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023.

Prijavo na razpis lahko študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2023.

Postopek za prijavo:
1. Preberete besedilo razpisa.
2. Poiščete delodajalca in se dogovorite za točen termin ter obseg (vsebino) prakse.
3. Vi in delodajalec izpolnite študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships) in ga podpišete ter posredujete mednarodni pisarni na is.jl1675282066-inu.1675282066tfrga1675282066@lano1675282066itanr1675282066etni1675282066.
3. Mednarodna pisarna priskrbi podpis Erasmus+ koordinatorja in vam vrne z vseh strani podpisani dokument.
4. Izpolnite dokument Prijavni obrazec in tabelo Prijave članic, napišete motivacijsko pismo in s portala VIS izvozite potrdilo o vpisu.
5. Vseh 5 dokumentov pošljete na is.jl1675282066-inu.1675282066tfrga1675282066@lano1675282066itanr1675282066etni1675282066 (Zadeva: Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za praktično usposabljanje 2022/2023).

POMEMBNO: UL je naknadno sprejela odločitev, da se financiranje praktičnega usposabljanja iz tega razpisa omeji na največ 5 mesecev na študenta_ko in v š. l. 2022/2023 na eno mobilnost na študenta_ka (bodisi študijsko izmenjavo bodisi praktično usposabljanje).

Mednarodna pisarna AGRFT bo vaše prijavne dokumente posredovala na UL, ki vam bo poslala nadaljnja navodila in uredila dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno dotacijo.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2022-2023
Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za praktično usposabljanje (Guidelines – LA for Traineeships)
Prijavni obrazec (Erasmus+ praksa 2022-2023)
Prijave članic (Erasmus+ praksa 2022-2023)

Razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse z upravičenim obdobjem izvajanja od 14. 2. 2022 do 31. 5. 2023.

Prijavo na razpis lahko doktorski študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 5. 2023.

Mobilnost je omejena na najmanj 5 zaporednih in največ 30 dni.

Mobilnost za namen študija je možna na tujih visokošolskih institucijah, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.
Prijavi za študijsko izmenjavo je treba priložiti plan raziskovanja, ki ga predhodno potrdi mentor, in študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), ki ga izpolnite in podpišete vi ter institucija gostiteljica.

Mobilnost za namen praktičnega usposabljanja je možna pri katerikoli organizaciji v državah programa Erasmus+.
Prijavi za prakso je treba priložiti študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships) in izjavo mentorja, da soglaša z vsebino prakse, opredeljeno v študijskem sporazumu.
Na prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij 3. stopnje, vendar morajo prijavo na ta razpis oddati še pred zaključkom študija in s prakso zaključiti v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej).

Na razpis se prijavite preko e-prijave v portalu VIS (zavihek Mednarodne izmenjave), ki jo ustrezno izpolnite in ji priložite zahtevani prilogi. Izpolnjeno prijavo izvozite (v PDF) in jo skupaj z obema prilogama pošljite mednarodni pisarni na is.jl1675282066-inu.1675282066tfrga1675282066@lano1675282066itanr1675282066etni1675282066 (Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost dr. študentov z namenom študija in/ali prakse).

Po pregledu dokumentacije bo mednarodna pisarna na študijskem sporazumu priskrbela podpis Erasmus+ koordinatorja in vam vrnila z vseh strani podpisani dokument, vaše prijavne dokumente pa bo posredovala na UL, ki vam bo poslala nadaljnja navodila in uredila dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno dotacijo.

DOKUMENTI
Razpis za kratkoročne dr. mobilnosti Erasmus v štud. letu 2021-2022
Obvestilo o podaljšanju dr. mobilnosti (6. 9. 2022)
Študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za študij (Guidelines – LA for Studies)
Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za praktično usposabljanje (Guidelines – LA for Traineeships)

Razpis za Erasmus+ mobilnost pedagoškega osebja v študijskem letu 2022/2023 – Švica in Velika Britanija

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.

Prijavo na razpis lahko pedagogi oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 9. 2023.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na tujih visokošolskih institucijah v Švici ali Veliki Britaniji, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. Na razpis se lahko prijavijo tudi zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij v Švici ali Veliki Britaniji, ki so aktivni na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih AGRFT povabi z namenom opravljanja pedagoške dejavnosti.

Mobilnost je omejena na najmanj 2 zaporedna dneva in financirana za največ 5 dni. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem dejavnosti v tujini in/ali 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu mobilnosti. Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1675282066-inu.1675282066tfrga1675282066@lano1675282066itanr1675282066etni1675282066. Pogoj za oddajo prijave je že sklenjen Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja), ki se priloži prijavi, in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) – Švica in VB
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje (Staff mobility agreement for teaching)
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje (Staff mobility agreement for teaching and training)

Razpis za Erasmus+ mobilnost nepedagoškega osebja v študijskem letu 2022/2023 – Švica in Velika Britanija

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen usposabljanja z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.

Prijavo na razpis lahko zaposleni oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 9. 2023.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na katerikoli javni ali zasebni organizaciji v Švici ali Veliki Britaniji, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Mobilnost je omejena na najmanj 2 zaporedna dneva in financirana za največ 5 dni. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem dejavnosti v tujini in/ali 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu mobilnosti. Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1675282066-inu.1675282066tfrga1675282066@lano1675282066itanr1675282066etni1675282066. Pogoj za oddajo prijave je že sklenjen Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja, ki se priloži prijavi, in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen usposabljanja – Švica in VB
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za usposabljanje (Staff mobility agreement for training)

Razpisi za študijske izmenjave v okviru mrež AEN, MAUI in REARI-RJ v študijskem letu 2023/2024

Univerza v Ljubljani je objavila razpise za študijske izmenjave v študijskem letu 2023/2024 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija).

Rok za prijavo je 7. 2. 2023. Prijave zbira Služba za mednarodno sodelovanje UL na is.jl1675282066-inu@1675282066eciff1675282066o.nre1675282066tni1675282066.

Več informacij najdete v besedilih razpisov in na spletnih straneh:
AEN: http://www.aen-online.com/
MAUI: http://www.midamericauniversities.org/
REARI-RJ: https://utrecht-network.org/co-operation/reari-rj-brasil/

DOKUMENTI
Razpis AEN 2023/2024
Prijava AEN 2023/2024
Razpis MAUI 2023/2024
Prijava MAUI 2023/2024
Razpis REARI-RJ 2023/2024
Prijava REARI-RJ 2023/2024

Razpis Študentski individualni raziskovalni projekti (ŠIRP) za študijsko leto 2022/2023

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2022/2023.

Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 28. 7. 2023, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta na eni od članic zveze EUTOPIA.

Več informacij lahko najdete na spletni strani UL.

Prijave in koordinacijo vodi Služba za mednarodno sodelovanje UL. Za več informacij se lahko obrnete na is.jl1675282066-inu@1675282066fonre1675282066tni1675282066.

DOKUMENTI
Razpis ŠIRP
Obrazec Project and mobility plan
Obrazec Project and mobility report

Arhiv razpisov